slide1-min

مکدونالدز و فناوری

چگونه شرکت مکدونالدز برای از دست ندادن مشتری و باختن به رقبا متوسل به تکنولوژی شده است؟؟؟ مکدونالدز برای جذب مشتری به فناوری متوسل می شودشرکت مکدونالدز به مشتریان خود در ایالات متحده آمریکا امکان سفارش و پرداخت از طریق گوشی های همراه را خواهد داد. مکدونالدز برای جذب دوباره مشتریان که بخاطر سایر رقیبان