ویژگی های مستر کارت

آبان ۲, ۱۳۹۵

بدون وجود محدودیت استفاده و تضمین عدم بلاک شدن کارت

امکان باز خرید کارت پیش از تاریخ سر رسید مستر کارت

امکان شارژ حداقل ۵$ و تا سقف ۱۰۰۰$ برای کارت های مجازی

شارژ کارت های فیزیکی تا ۵۰۰۰$

صدور آنی کارت های مستر کارت

مشاهده و مدیریت کارت به صورت اینترنتی ( مسدود کردن مستر کارت و کلیه امکانات دیگر )

صدور کارت به نام شخص و درج مشخصات بر روی کارت